V rámci námi poskytovaných služeb a následné analíze nám pomáhají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas.  podrobnější informace-zde

souhlasím

Zpracování osobních údajů (GDPR) a poučení subjektu (tedy kupujícího/Účastníka)

V zájmu transparentnosti Vám provozovatel poskytujeme níže uvedené informace:

- Jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na jak dlouho, komu je dále předáváme.

- Jaká máte práva, a jak můžete uchovávání Vašich osobních údajů sami aktivně ovlivnit.

- Jaké práva má Správce (provozovatel), co je oprávněn od Vás požadovat.

- Informace jak Vaše osobní údaje chráníme, platformy, moduly apod.

- Přehled nejdůležitějších pojmů a doplňující informace pro Vás tzv. Poučení


1 / ÚVODNÍ INFORMACE:

Správcem Vašich osobních údajů je Provozovatel eshopu www.eroticshop-sarah.cz, který je provozován na platformě PrestaShop (software pro provoz internetového e-shopu).

Za účelem bezpečnosti a vyšší ochrany Vašich osobních údajů jsme zakoupili profesionální („Modul GDPR - Ochrana osobních údajů“), který umožňuje přímo v platformě PrestaShop řadu nastavení souvisejících s ochranou Vašich osobních údajů, které jsou v souladu s GDPR např. (podpora povinného souhlasu se zpracováním osobních údajů, podpora zpětného souhlasu, podpora smazání účtu, podpora exportu dat do XML/právo na přenositelnost) a mnoho dalšího nastavení či funkcí, které zejména Vám umožňují větší kontrolu nad Vašimi osobními údaji (informace jak jsou zpracovávány, chráněny a archivované).

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty, obchodnímu partnerovi, poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Popřípadě dalším Zpracovatelům, viz podrobné informace níže.


2 / OBCHODNÍ VZTAHY:

Provozovatel: Lenka Sarah Pertlová IČ: 04954220, se sídlem Palackého 1597/50, 586 01, Jihlava, je fyzickou podnikající osobou (OVSČ) bez zaměstnanců a není plátcem DPH. (dále jen „provozovatel“).

Provozovatel: neprovozuje kamennou prodejnu. Provozuje tento e-shop, za účelem získání objednávek pro prodávajícího (hlavního obchodního partnera) na základě uzavřených smluv mezi Provozovatelem a Prodávajícím:

a) Smlouva o provizní spolupráci

b) Zpracovatelská smlouva o ochraně osobních údajů

Prodávající: hlavní obchodní partner provozovatele
Prodávající a zároveň (Zpracovatel): PolyWeb s.r.o., IČ: 28136187, Se sídlem Čechova 59, České Budějovice, 37001. Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp.zn. C19501, je plátcem DPH. Dále jen (prodávající)

Poučení:
Prodávající společnost PolyWeb s.r.o (náš smluvní partner) je velkoobchodní společností provozující partnerský provizní systém www.velkoobchod.erostore.cz, která nám prostřednictvím tzv. XML feadů exportuje jejich produkty na náš e-shop.

Vaše objednávky, které jste objednali u provozovatele (e-shopu) www.eroticshop-sarah.cz, jsou neautomatizovaně (tedy manuálně), zadávány do provizního systému (Prodávajícího) určeného pro smluvní partnery této společnosti a obsahují Vaše osobní údaje (Jméno a příjmení, doručovací adresa včetně PSČ, kontaktní telefon a email, objednané zboží).

Manuálním vkládáním, Vašich objednávek do provizního systému Prodávajícího pro smluvní partnery, výrazně snižujeme riziko kybernetických útoků a úniku Vašich osobních údajů. Dále jsou oba servery nadstandardně (tedy navíc) oproti nařízení GDPR chráněny šifrovaným připojením tzv. ssl certifikátem.


3 / NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POJMY:

Kdo je Účastník:
Subjekt údajů (Účastník) je fyzickou podnikající i nepodnikající osobou, která nakupuje od Provozovatele, v našem případě od Prodávajícího zboží nebo služby. Dále jen: („účastník“)


Kdo je Správce: Obecně
Správcem je (subjekt), který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, a za zpracování primárně odpovídá. Správce osobní údaje zpracovává pro účely vyplývající z jeho činnosti (např. zákonem stanovené povinnosti, ze smluv), ale může je zpracovávat i pro vlastní určené účely, např. pro své oprávněné zájmy, pokud tyto zájmy nepřevyšují zájem k ochraně základních práv a svobod fyzických osob.

Poučení:
V případě právnické osoby je Správcem daná právnická osoba, nikoli její některý zaměstnanec či společník nebo jednatel. Odpovědnost za zpracování osobních údajů má právnická osoba jako taková. Pojem Správce nebyl oproti zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů změněn.


Kdo je Zpracovatel: Obecně
Zpracovatelem je subjekt, kterého si správce najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace. Jinými slovy zpracovatel zpracovává osobní údaje pro správce.

Poučení:
Zpracovatel se od Správce liší tím, že v rámci činnosti pro Správce může provádět jen takové zpracovatelské operace, kterými jej Správce pověří nebo vyplývají z činnosti, pro kterou byl Zpracovatel Správcem pověřen. Typickým Zpracovatelem je např. externí: mzdová účetní firma (či živnostník), doručovací společnost (či živnostník), obchodní partner, webmaster (správce webu), poskytovatel cloudového uložiště apod.

Správce je povinen mít se Zpracovatelem uzavřenu tzv. Zpracovatelskou smlouvu “Smlouvu o zpracovávání osobních údajů“.


Osobními údaji se rozumí:
Jméno a příjmení, podnikající i nepodnikající fyzické osoby, obchodní firma, daňové identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, soubory cookies, informace o dosažení věku 18 let.

Citlivé osobní údaje jsou:  obecně
Speciální kategorií podle GDPR, která zahrnuje údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci a trestních deliktech či pravomocném odsouzení osob.

Citlivé údaje nám sdělujte pouze v nutných případech!
Dotazy ohledně Vašeho zdraví souvisejí s použitím nabízených produktů, konzultuje nejdříve s lékařem

Poučení:  citlivé údaje 
Citlivé údaje mohou subjekt údajů (tedy Účastníka) samy o osobě poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či mohou zapříčinit jeho diskriminaci. Do kategorie citlivých údajů GDPR nově zahrnuje genetické a biometrické údaje. Zpracování citlivých osobních údajů podléhá mnohem přísnějšímu režimu, než je tomu u obecných údajů.

Jak provozovatel nakládá s citlivými osobními údaji:
Provozovatel, Vaše citlivé osobní údaje (pokud mu je z vlastní vůle sdělíte) zpracovává po nezbytnou dobu, nejdéle do přijmutí Vaší objednávky. Následně je tzv. vymaže ze všech zařízení, na kterých mohou být Vaše citlivé osobní údaje uloženy PC, mobilní zařízení, emailové účty či jiné aplikace, které budou při komunikaci s Vámi či objednávce použity.

Provozovatel nikdy! Nesděluje Vaše citlivé osobní údaje třetí straně. Ani obchodnímu partnerovi Prodávající společnosti PolyWeb s.r.o., nebo jinému zpracovateli.


PODMÍNKY A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) Lenka Sarah Pertlová IČ: 049542200, se sídlem Palackého 1597/50, 586 01, Jihlava, je fyzickou podnikající osobou (OVSČ) bez zaměstnanců a není plátcem DPH.  (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce (Provozovatel) jsou

adresa: Palackého 1597/50, 586 01, Jihlava

email: info@eroticshop-sarah.cz

telefon: +420 792 294 000

kontaktní osoba: Lenka Sarah Pertlová

(dále jen: „provozovatel“).

Osobními údaji se rozumí: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími předpisy.

- Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
- Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
- Podle zákona o účetnictví, část šestá, paragraf 31, odstavec 2c
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy.

Souvislosti:

1) Provozovatel (správce) je fyzickou podnikající osobou (OVSČ) bez zaměstnanců a není plátcem DPH, a který provozuje tento internetový obchod za účelem zajištění objednávek pro Prodávajícího.

2) Osobní údaje zpracovává v rozsahu, v jakém byly poskytnuty Účastníkem (tedy kupujícím) v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele v rámci jednání o uzavření kupní smlouvy tzv. Distační smlouvy (smlouvy uzavřené na dálku) mezi Účastníkem a Prodávajícím, který je plátcem DPH.

3) Za účelem prodeje zboží nebo služby Prodávajícího (tedy Zpracovatele), koncovému zákazníkovi v souvislosti s výše uvedeným dochází ke zpracovávání Osobních údajů Účastníka Zpracovatelem (tedy prodávajícím), za účelem splnit povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví, občanského zákoníku a nařízení GDPR.


IV. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů postupuje v souladu s právními předpisy.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky, za účelem předání Vaší objednávky Prodávajícímu, společnosti PolyWeb s.r.o.,  a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi, správcem a prodávajícím; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a přímení, doručovací  adresa, kontaktní telefon a email), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Jinými slovy bez uvedení osobních údajů nemůžete v našem eshopu objednávat.

Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.


V. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, za účelem uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let, podle zákona o účetnictví, část šestá, paragraf 31, odstavec 2c),
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Prodávající uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi, správcem a prodávajícím, za účelem uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


VI. Další Zpracovatelé,  pověřené Správcem (tedy Provozovatelem).

Jsme součástí globální internetové společnosti, ve které nemůžeme existovat bez externích poskytovatelů. Údaje, které získáme, mohou být zpřístupněny níže uvedeným zpracovatelům:

a) Hana Pažitná (účetní firma),
Sídlo: Rooseweltova 462, Třešť 589 01, Jihlava, IČ: 60542292 DIČ: CZ6554111949

b) Miroslav Hanzal (správce webu-webmaster)
Sídlo: Lumírova 445/5, PSČ 128 00, Praha 2- Nusle, IČ: 16867793

c) Geis Parcel CZ s.r.o.(Balíková přeprava, Geis Point)
Sídlo: Zemská 211/I, 337 01, Ejpovice, okres Rokycany, IČ: 63077051

d) IN TIME SPEDICE, spol. s.r.o. (dopravce)
Sídlo: Pobřežní 18/16, PSČ 186 00, Praha 8, IČ: 25722174

c) Česká pošta s.p (balíkové služby)
Sídlo: Politických vězňů 909/4,225 99 Praha 1, IČ: 47114983

Případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

Vaše osobní údaje nikdy a za žádných okolností! Neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami např. reklamním agenturám, call centrům apod., za účelem obchodování s Vašimi osobními údaji, jako takovými.


VII. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

V případě, že provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje, jsou stanoveny Vaše následující práva takto.

a) Máte právo požádat správce osobních údajů (tedy provozovatele) o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, o přístup k těmto osobním údajům.

b) Máte právo o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů v elektronické nebo listinné podobě.

Poučení:
Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené např. Na Vaši žádost zaslat fyzickou kopii v listinné podobě což v takovém případě, zasíláme doporučeně do vlastních rukou příjemce.

c) Máte právo na opravu Vašich osobních údajů (v případě nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů),

d) Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
- odvoláte Váš souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
- vznesete námitky proti zpracování (viz dále) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie (EU) nebo právu ČR, které se na provozovatele vztahuje
- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (prozatím nevyužíváme),
Jsou stanoveny důvody, kdy se toto Vaše právo neuplatní.


e) Máte právo na omezení zpracování.
- v případě Vašeho popření přesnosti na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit
- Zpracování je protiprávní a žádáte místo výmazu osobních údajů omezení jejich použití
- osobní údaje již provozovatel nebo obchodní partner provozovatele (PolyWeb s.r.o.), nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požaduje pro určení, výkonu nebo obhajobu právních nároků
- vznesete námitku proti zpracování (viz níže) a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody provozovatele převažují nad oprávněnými důvody Vaší osoby.

f) Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případech, kdy se Vaše osobní údaje zpracovávají na základě zpracování, které je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, a v případě zpracování, které je prováděno pro účely oprávněných zájmů provozovatele.

g) Máte právo požádat Provozovatele o získání (Právo na přenositelnost) Vašich osobních údajů v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu (dle Nařízení GDPR - podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b)) a zpracování se provádí automatizovaně.

h) V případě osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento svůj souhlas odvolat.

i) Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Poučení:
V případě, že dojde v rámci zpracování osobních údajů k porušení zabezpečení osobních údajů provozovatelem nebo obchodním partnerem (PolyWeb s.r.o.), které bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme toto porušení bez zbytečného odkladu na našich webových stránkách a v případě, že budeme mít Vaše kontaktní údaje (telefon a mailovou adresu) také přímo Vám.

 

VIII. Práva provozovatele:

Pokud Účastník uplatní některé ze svých práv,
Provozovatel má právo žádat prokázání totožnosti Účastníka formou emailové korespondence. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele, kterou uvedl v objednávce.

Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e- mailové adresy,
Provozovatel má právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail.

V případě podání žádosti listinou formou (klasickým dopisem),
je Účastník povinný v žádosti uvést emailovou adresu za účelem ověření totožnosti. Žádost v listinné formě musí být zaslána na adresu sídla Provozovatele Lenka Sarah Pertlová, Palackého 1597/50, 586 01, Jihlava.

V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádosti na uplatnění práv vyhověno.

Pokud Účastník poskytne Provozovateli citlivé údaje,
Provozovatel má právo žádat prokázání totožnosti Účastníka a zároveň s tím ověření, že Účastník dává souhlas se zpracováním citlivých osobních. Žádost se v tomto případě uplatňuje formou běžné emailové korespondence zaslanou na emailovou adresu Účastníka, nebo formou odpovědi na ověřovací e-mail. Pokud nebude žádosti vyhověno, provozovatel má právo objednávku zrušit (stornovat) včetně uživatelského účtu.

Provozovatel má právo žádat Účastníka o ověření plnoletosti,
formou čestného prohlášení Účastníka, zaslané z emailové adresy, kterou uvedl v objednávce, nebo formou odpovědi na ověřovací e-mail. Pokud nebude žádosti vyhověno, provozovatel má právo objednávku zrušit (stornovat) včetně uživatelského účtu.

Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti,
o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat žadateli přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

IX. COOKIE


Naše webové stránky (e-shop) používají soubory cookie (malé textové soubory umístěné na Vašem zařízení/ch včetně mobilních, dle používaného prohlížeče), které slouží k poskytování webů a online služeb a shromažďování údajů. Text v souboru cookie je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují Váš počítač či mobilní zařízení, ale může obsahovat i jiné informace.

Tyto informace můžeme shromažďovat při Vaší interakci s webovou stránkou, jako je přihlášení k odběru newsletteru, odeslání kontaktního formuláře (Napište nám) nebo poptávky po našich službách či zboží, vstup do klientské zóny (Zákaznický účet) e-shopu pouze po registraci, odeslání objednávky (objednávkový formulář) případně vyplnění jiných polí formulářového typu. Více o cookies se můžete dozvědět například na internetové encyklopedii Wikipedia na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Prostřednictvím datově malých souborů ukládáme do vašeho zařízení malé množství informací. Jedná se o malé textové soubory označované jako “soubory cookie”, eventuálně o další “anonymní identifikátory”, které mohou být tvořeny náhodným řetězcem znaků, jenž se používá za stejným účelem jako soubory cookie.

Soubory cookies se ukládají do paměti (CACHE), vašeho webového prohlížeče/ů např. Seznam.cz, Google, Firefox a další, které užíváte. Některé soubory cookies, se ukládají i na pevný disk, záleží na druhu a za jakým účelem, jsou používány. Provozovatele informují, prostřednictvím analytických nástrojů např. kolik lidí náš web navštívilo, z jaké jsou lokality, jaký použili prohlížeč atd. Vám jakožto Účastníkům cookies pomáhají k rychlejšímu načítání stránek, nemusíte se opakovaně přihlašovat, informují Vás např. jaké zboží jste dříve zakoupili, jaké zboží jste naposled prohlíželi a mnoho dalších užitečných informací pro vás.

Tyto údaje shromažďujeme pouze tehdy, když odešlete jeden z výše zmíněných formulářů. S používáním cookies, které sledují Vaše chování na našich webových stránkách jste při vstupu na stránky mohli udělit či neudělit souhlas, v případě, že souhlas nebyl udělen, tyto cookies nejsou používány.

Naše internetové stránky (e-shop) využívají pouze cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami, které je standartní součástí softwaru PrestaShop (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během Vaší návštěvy na internetových stránkách (např. obsah Vašeho nákupního košíku).

Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran - poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.

Použiváme Cookies, těchto třetích stran:

- Google Analytics

Doba uchovávání údajů o uživatelích a událostech je 14 měsíců. Dochází k automatickému resetování při Vaší nové aktivitě (to znamená), že je doba je aktualizována, respektive nastavena tak, jako by jste navštívil (e-shop) poprvé. Znovu nastaveno od nuly na 14 měsíců.

- Google AdWods (pravděpodobně v budoucnu) viz. Upozornění níže.


Dále naše webové stránky mohou shromažďovat informace zahrnující např. typ prohlížeče nebo operačního systému, IP adresu, návštěvy webu, poskytovatele internetového připojení a jiné informace podobného charakteru. Pokud se na našich webových stránkách přihlásíte, budeme ukládat i šifrovanou variantu uživatelského jména, podle které nadále můžeme uživatele identifikovat.

Veškeré další údaje krom interního shromažďování údajů jsou prostřednictvím našich webových stránek shromažďovány pomocí systému Google Analytics (tedy třetí stranou) a slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům. Možnost, jak předejít shromažďování těchto informací, je popsána v odstavci níže. V žádném případě však tyto údaje neprodáváme, nesměňujeme nebo nepronajímáme.

Více informací o modulu Google Analytics naleznete přímo na webových stránkách jeho poskytovatele, dostupných na adrese https://www.google.com/analytics/ či opět v internetové encyklopedii Wikipedia na adrese https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics.

Náš (e-shop) využívá následující cookies:

výhradně nutné/nezbytné cookies - Cookies, která jsou nezbytná k pohybu na stránce a zajištění ochrany. Bez tohoto nastavení by služby, které jsou požadovány, nebylo možno vykonávat. Tyto cookies neshromažďují informace o uživateli.

výkonné cookies - Cookies, která sbírá informace o tom, co uživatel na stránce dělal, na jaké stránky chodí nejčastěji a jestli se vyskytly nějaké chyby. Tato cookies neshromažďují informace o uživateli. Všechny získané informace jsou anonymní a slouží k vylepšování stránek.

funkční cookies - Tato cookies umožňují, aby si stránka zapamatovala výběr, který jste učinil (jako přihlašovací jméno, výběr měny, jakou konkrátní stránku jste zobrazil/a) a nabídla lepší osobní nastavení. Na základě toho Vám může stránka oznamovat prohlížené produkty, co jste dříve zakoupil/a. Cookies si také pamatuje změny, které jste udělali v oblasti formátování jako velikost textu, fonty a další úpravy stránky. Také mohou být použita pro poskytnutí služby sledování videa nebo napsání komentáře, sdílení na sociálních sítích. I tyto informace mohou být anonymní a nemohou pozorovat pohyb na stránce.

Prozatím nepoužíváme:
cookies zaměřené na behaviorální chování,
Tato cookies jsou používána ke správnému zacílení reklamy. Také upravují počet, kolikrát se Vám jedna reklama zobrazí a také pomáhají vyhodnocovat efektivnost reklamních kampaní. Většinou jsou tyto reklamy nahrány reklamními společnostmi se souhlasem správce stránky. Pamatují si, že jste stránku navštívili a tato informace je sdělena i dalším stranám. Zacílení většinou závisí na technologiích organizací.

Upozornění:
Pokud budeme v budoucnu (behaviorální hování) používat, budte o tomto předem informováni. To samé platí o tzv. Cílené reklamě, prostřednictvím služby (PPC Google AdWods - Kampaně).

Poučení:
Google AdWords je online reklamní služba, díky které mohou inzerenti dát větší důležitost svojí webové stránce v Google vyhledávání. Inzerent zadá, která klíčová slova jsou pro něj důležitá.

Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale poskytuje ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění.


JAK ODMÍTNOUT POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE:
Na souborech cookie jsou založeny některé funkce našich služeb. I v případě, že jste udělili souhlas s užíváním cookies, které sledují Vaše chování na webových stránkách, můžete jejich užívání následně blokovat. Pokud se rozhodnete soubory cookie blokovat, nebudete se pravděpodobně moci přihlásit nebo tyto funkce používat a může dojít ke ztrátě předvoleb, které jsou na souborech cookie založené. Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Poučení:
Máte také možnost ze svého zařízení soubory cookies vymazat, prostřednictvím některé s tzv. Čisticích aplikací např. CCleaner. Dokonale vymaže uložené sobory ve vašem zařízení. V základním nastavení je již přednastaveno i mazání souborů cookies.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na webových stránkách příslušného webového prohlížeče:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Android

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/.X. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (přihlašovací jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčená místnost).

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


XI. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

V případě ukončení činnosti Provozovatele nebo ukončení spolupráce mezi Provozovatelem a Prodávajícím přecházejí veškerá výše stanovené práva a povinnosti, včetně práva zasílat obchodní sdělení na (prodávajícího), společnost PolyWeb s.r.o.

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem (tedy kupujícím) a Provozovatelem nebo Prodávajícím jsou příslušné české soudy.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.