V rámci námi poskytovaných služeb a následné analíze nám pomáhají soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím vyjadřujete souhlas.  podrobnější informace-zde

souhlasím

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Internetového obchodu eroticshop-sarah.cz

který, je provozován pod záštitou společnosti PolyWeb s.r.o., jako partnerský eshop, formou spolupráce s prodávajícím tzv."Dropshiping".
Dropshipping: Vaše objednávky jsou automaticky přesměrovány na PRODÁVAJÍCÍHO.


KONTAKTUJTE NÁS PŘEDEM:

Vážení zákazníci,
kontaktujte nás (eroticshop-sarah.cz) ještě před uplatněním Vašeho práva telefon: +420 792 294 000, email: info@eroticshop-sarah.cz.

Proč nás předem kontaktovat?

Nejprve se pokusíme problém se zbožím s Vámi vyřešit tzv. na dálku. Může se jednat o banální závadu, kterou si můžete opravit svépomocí např. vyčištěním vodících kontaktů, dotažením šroubku atd. Pokud se nám nepodaří v součinnosti s Vámi problém vyřešit na dálku, vypomůžeme Vám v případě zájmu se správným oznámením reklamace.

Proč si nechat pomáhat?

Obecně vzato: zákazníci (spotřebitel/kupující) při procesu uplatnění svých práv občas chybují a nesprávně si vyloží literu zákona (doslovné znění zákona). Pokud si předem sjednáme podmínky pro uplatnění a vyřízení Vašeho práva, zpravidla tím urychlíme celý proces vyřízení Vaší reklamace a také předejdeme případným nedorozuměním či právním sporům.


UPOZORNĚNÍ:

Na všechny objednávky je 14 denní GARANCE vrácení zboží bez udání důvodu!

Při nákupu „na dálku“ (např. e-shop) vzniká spotřebiteli automaticky právo na odstoupení od smlouvy do 14ti dnů bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku).

Spotřebitel/kupující:

Je povinný se pozorně seznámit s reklamačním řádem ještě předtím, než uplatní své právo/a (Uplatnění práva z vadného plnění nebo odstoupení od smlouvy).


Vysvětlení pojmů, poučení, postupy, formuláře.

Prodávající

Kupní smlouva

Spotřebitel/kupující/

Reklamace (poučení)

Odstoupení od smlouvy (poučení)

Jak oznámit reklamaci/postup + vzorový formulář ke stažení

Jak oznámit odstoupení od smlouvy/postup + vzorový formulář ke stažení


Prodávající

Prodávajícím je společnost PolyWeb s.r.o., (velkoobchod.erostore.cz), která objednané zboží expeduje a fakturuje viz. obchodní podmínky článek č.3 odstavec 4. (Místo plnění)

ADRESA pro zaslání zboží prodávajícímu:
PolyWeb s.r.o. Nemanická 441/8, PSČ: 370 10, České Budějovice

UPOZORNĚNÍ:

1) Pokud zašlete vrácené zboží, nebo zboží určené k reklamaci (opravě vady), na jinou adresu než která je určená pro vrácení zboží zpět, tak může dojít k nevyzvednutí balíčku.

2) Prodávajícího kontaktujte až jako poslední instanci. Nejdříve v případě potřeby kontaktujte pracovníky internetového obchodu eroticshop-sarah.cz

Firemní údaje a kontakt na prodávajícího:

Sídlo/fakturační adresa:
PolyWeb s.r.o. Čechova 59, PSČ: 370 01, České Budějovice, IČ: 2813618, DIČ: CZ28136187

Kontakt:
Email: info@polyweb.cz
Kontaktní tel.: 733 792 990
Bankovní spojení PolyWeb s.r.o.: FIO Banka a.s.
číslo b.ú.: 2200127849/2010,
IBAN: CZ4020100000002400988862
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX


Kupní smlouva

Kupní smlouvu máte uzavřenu s prodávajícím PolyWeb s.r.o. (velkoobchod.erostore.cz)

Objednáním zboží prostřednictvím webového rozhraní (košík/elektronický objednávkový formulář) internetového obchodu eroticshop-sarah.cz, jste s prodávajícím uzavřeli distančním způsobem (kupní smlouvu).

Tzv. Distanční smlouvy: jsou smlouvy, při nichž se smluvní strany osobně nesetkají, ale smlouvy se uzavírají na dálku (např. elektronickou cestou, po telefonu nebo v zásilkovém obchodě).


Spotřebitel/kupující

Rozdílně práva a povinnosti pro Kupující,
kteří vystupují ve vztazích s Prodávajícím jako „Kupující fyzická osoba bez IČ“, kdy tento Kupující je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. dále jen „Kupující fyzická osoba bez IČ“ a rozdílně pro „Kupující osoby fyzické či právnické podnikající (s IČ)“ podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace, kteří ve vztazích s Prodávajícím jednají v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti, dále jen „Kupující osoby fyzické či právnické podnikající (s IČ)“, v případě kdy rozdílná práva a povinnosti obou Kupujících jsou rozdělena v obchodních podmínkách.

Pokud jsou podmínky pro oba typy Kupujících shodné, je označován pouze jako „Kupující“.

Spotřebitel: je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. V praxi to znamená, že v objednávce neuvedl název firmy, IČ., DIČ., (nenakupuje tzv.na firmu).

Poučení:

Kupujícím může být právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající (s Ič.). Za spotřebitele nový občanský zákoník označuje v ust. § 497 NOZ každého člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Příklad: Paní Lenka, majitelka masážního salonu potřebuje zakoupit masážní oleje, přihlásí se v našem sexshopu pod uživatelským účtem s firemními údaji (fakturační údaje) a zakoupí několik ks masážních olejů. V tomto případě jedná v rámci své podnikatelské činnosti a nebude se na ni ustanovení o prodeji zboží v obchodě vztahovat.

Ale časem si vzpomene, že potřebuje do domácnosti zakoupit vonné svíčky. Tentokrát se přihlásí v našem sexshopu pod jiným uživatelským účtem (bez fakturačních údajů), který si zřídila pro osobní nákupy (nikoli firemní) a zakoupí několik ks vonných svíček. V tomto případě již nejedná v rámci své podnikatelské činnosti a na právní vztah paní Lenky a prodávajícího bude použito ustanovení o prodeji zboží v obchodě.

Ustanovení o prodeji zboží v obchodě lze použít jak na prodej zboží v kamenném obchodě, prodej zboží pomocí prostředků dálkové komunikace nebo mimo obvyklé prostory podnikatele. Lze použít při jakékoliv kupní smlouvě mezi výše uvedenými smluvními stranami.


Reklamace.

Reklamace: je postup, při němž spotřebitel/kupující uplatňuje své právo z vadného plnění. Prodávající je při reklamaci tyto nároky kupujícího povinen vyřešit.

Některé pojmy dle litery zákona:

Reklamace je: Právo z vadného plnění

Vada/zboží/výrobku je: Vada věci

NOZ je zkratka pro (Nový obchodní zákoník)

Podmínky:

Uplatnění odpovědnosti za vady (Reklamace)

Aby vznikla kupujícímu práva z odpovědnosti za vady, nestačí pouze existence vadného plnění, ale práva za vady musí ještě kupující prodávajícímu písemně oznámit (reklamovat).

Lhůta pro vytknutí vady (subjektivní)

Subjektivní je označována proto, že závisí na možnosti zjištění vady kupujícím.

Vady zjistitelné (při první prohlídce) musí kupující oznámit bez zbytečného odkladu.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Volba práva:

Při reklamaci pro oznámení (vady věci) musí kupující sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil.

Zákon přiznává tato práva:

 1. odstranění vady (dodáním nové bezvadné věci, opravou)
 2. sleva z ceny (bez odstranění vady)
 3. odstoupení od smlouvy (s následným vrácením vzájemných plnění)

Kupující se může některé možnosti předem vzdát ve smlouvě, nebo pokud si strany sjednaly jiná práva nebo uplatnění.

Volný výběr těchto práv zákon omezuje podle toho, zdali se jedná o vadu, která je podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy (§2002). Je-li vada podstatným porušením smlouvy, pak si může kupující volně zvolit, kterékoli právo.

Zvolené právo nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Odstranit vadu je prodávající povinen v přiměřené lhůtě v jiném případě může kupující požadovat slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

Dodání nové věci nebo odstoupení od smlouvy předpokládá vrácení věci původně dodané, popř. toho co z ní zbylo.

Záruka za jakost:
Smluvní modifikace zákonných nároků. Prodávající se zavazuje, že po záruční dobu si věc zachová obvyklé vlastnosti nebo bude způsobilá k použití pro obvyklý účel. Záruka vzniká tak, že se k ní prodávající zaváže smlouvou nebo jednostranným jednáním např. uvedením délky záruční doby v záručním listu nebo na obalu či veřejným prohlášením v reklamě. Vnější událost, která předmět poškodila je liberační důvod pro prodávajícího.

Poučení:

Jakost při převzetí a práva z vadného plnění:

Prodávající má povinnost dodat kupujícímu věc bez vad. Nový občanský zákoník vykládá v souladu s evropskou směrnicí, za co všechno prodávající kupujícímu odpovídá. Věc dodaná prodávajícím kupujícímu musí mít vlastnosti, které si strany ujednaly, musí být dodána v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti ad. Za vadu bude považována i absence českého návodu k použití věci.

NOZ (Nový občanský zákoník) opouští označení „shoda s kupní smlouvou“, ale jeho obsah v podstatě zachovává pod pojmem „jakost při převzetí“, kdy prodávající odpovídá ve lhůtě 6 měsíců od převzetí věci kupujícím, za to, že věc při převzetí byla bezvadná. Jde o vyvratitelnou právní domněnku, že vada existovala už při převzetí věci. Pokud se vada vyskytne po uplynutí šesti měsíců od převzetí zboží, musí prokázat kupující, že vada existovala při převzetí. Vadnou věc však lze reklamovat ve lhůtě 24 měsíců od převzetí věci, ale nejde již o záruční lhůtu ale lhůtu pro uplatnění práva z vadného plnění.

Otázkou je, zda odpovědnost prodávajícího za vady na věci se vztahuje nejen na vady, které existovali při převzetí zboží, ale i na vady, které se vyskytnou v období dvou let po koupi věci, jak jsme byli doposud zvyklí?

Někteří odborníci tvrdí, že u spotřebního zboží stále lze reklamovat vady, které se projeví po převzetí zboží ve lhůtě pro uplatnění práva z vadného plnění. Jiní zastávají opačný názor, jde o názor menšiny. Určité vodítko pro tento spor přinese až judikatura soudu.

Mezi výjimky z dvaceti čtyř měsíční lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění patří:

 • vada u věci prodávané za nižší cenu, byla-li nižší cena pro tuto vadu sjednána (např. kaz na věci, o kterém kupující věděl před koupí nebo na něj dostal předem slevu).
 • opotřebení věci způsobené obvyklým užíváním (např. prochození podrážky u bačkor, pokud prodávající nepřevzal za tuto vadu záruku), u použité věci vada odpovídající míře používání nebo opotřebení.
 • vada vyplývající z povahy věci (např. masážní olej, lubrikační gel kupující spotřebuje, poté už je nemůže již reklamovat).

Kupující může při koupi zboží požádat prodávající o vystavení písemného potvrzení (záručního listu), ve kterém prodávající uvede své identifikační údaje a v jakém rozsahu a po jakou dobu kupujícímu za vadné plnění odpovídá. Je-li to v souladu s povahou věci, má vlastnosti záručního listu doklad o zakoupení věci obsahuje-li uvedené údaje.

NOZ také stanoví povinnost označit u zuživatelné věci dobu nejkratší trvanlivosti nebo u věcí podléhajících rychlé zkáze vyznačení doby po kterou lze věc použít. Není-li na věci doba použitelnosti či doba trvanlivosti označena, jde o vadu dle ustanovení o jakosti při převzetí zboží, kdy věc nevyhovuje požadavkům právních předpisů (§ 2161 odst. 1 písm. e) NOZ).

Ujednání prodávajícího a kupujícího, které by omezilo, zkrátilo nebo způsobilo zánik doby pro uplatnění práva z vadného plnění či práva pro uplatnění vady z věci, je považováno za zdánlivé ujednání, ke kterému se nepřihlíží. Výjimku tvoří dohoda kupujícího a prodávající o zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu zákonné doby při koupi použitého spotřebního zboží.

Odpovědnost za vady:

Nový občanský zákoník opouští při reklamaci dělení vad na odstranitelné nebo neodstranitelné, ale rozlišuje, zda je vadné plnění nepodstatným nebo podstatným porušením smlouvy.

Kupující má nyní možnost vybrat kromě práva na výměnu nebo opravu věci, právo na přiměřenou slevu. Pokud prodávající neodstraní vadu včas, odmítne ji opravit nebo nemůže dodat novou věc bez vad (nelze ji již sehnat), může kupující požadovat slevu nebo má možnost odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz. Pokud půjde o podstatné porušení smlouvy, má kupující právo okamžitě zvolit, zda chce věc opravit, vyměnit, dostat slevu nebo odstoupit od smlouvy. Dostane-li kupující na nějakou vadu slevu, nelze poté tuto vadu již reklamovat.

Názory na uplatňování nároků kupujícím při reklamaci za účinnosti NOZ se různí, proto není vyloučen výskyt i jiného názoru na tuto problematiku.

V případě, že vadu lze velmi snadno a rychle odstranit (např. dotažením šroubku, vyčištěním věci) neuspěje kupující se svým požadavkem na odstoupení od smlouvy, ale dle ust. § 2169/1 NOZ se prioritně použije právo na bezplatné odstranění vady, není-li vzhledem k povaze věci neúměrné dodání nové věc, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu. Právo odstoupit od smlouvy lze uplatnit, pokud dodání nové věci, oprava věci nebo výměna součásti není možná. Kupující však má vždy právo požadovat slevu namísto jakéhokoli jiného nároku vyplývajícího z vadného plnění prodejce. Zejména pokud kupující je schopen si vadu opravit svépomocí, je sleva pro něj rychlejší a výhodnější východisko, než čekat na vyřízení reklamace prodejcem.

Kupující nesmí zapomínat na to, že právo z vadného plnění úspěšně neuplatní, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a nebo pokud si kupující vadu sám způsobil.

Opakovatelný výskyt vad:

V případě opakovaného výskytu odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet vad může kupující požadovat dodání nové věci nebo výměnu součásti nebo využít svého práva odstoupit od smlouvy. Pokud žádné z těchto práv neuplatní, může požadovat přiměřenou slevu. Opakovaná vada v praxi znamená, výskyt stejné vady na věci již potřetí, a za výskyt většího počtu vad se považují čtyři různé vady (lze se setkat i s názorem, že stačí tři různé vady). Toto pravidlo počtu vad v zákoně nenajdeme, ale vychází z mnoholeté soudní praxe.

Lhůta pro reklamaci:

V neprospěch kupujícího hovoří v NOZ počítání lhůty pro reklamaci, která v případě reklamace věci se nepřerušuje, ale běží dál. Dříve pokud prodávající Vám reklamované zboží vyměnil za nové, běžela Vám nová dvouletá záruční lhůta. Dle NOZ běží dvouletá lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění od převzetí věci po koupi a výměna věci za novou na její běh nemá vliv. Z toho důvodu se jeví pro kupujícího výhodnější odstoupit od smlouvy, požadovat vrácení peněz a v zápětí si koupit tu samou novou věc.

UPOZORNĚNÍ:

Vážení zákazníci,
kontaktujte nás (partnerský/eshop) ještě před uplatněním Vašeho práva telefon: +420 792 294 000, email: info@eroticshop-sarah.cz.

Proč nás předem kontaktovat
Obecně, zákazníci (spotřebitel/kupující) při procesu uplatnění svých práv občas chybují a nesprávně si vyloží literu zákona (doslovné znění zákona). Pokud si předem sjednáme podmínky pro uplatnění a vyřízení Vašeho práva, zpravidla tím urychlíme celý proces vyřízení Vaší reklamace a také předejdeme případným nedorozuměním či právním sporům.


Jak oznámit reklamaci

Tyto podmínky se vztahují pouze na případy, kdy je kupujícím spotřebitel (dle § 419 občanského zákoníku).

Reklamovat zboží je poměrně jednoduchá záležitost, která se skládá v podstatě ze 2 úkonů.

 1. Písemným oznámením reklamace + dokumentace

 2. Odesláním vadného zboží na zpět, vyjma využití práva slevy z ceny (bez odstranění vady)

Přesto nás kontaktujte (eroticshop-sarah.cz), ještě před zahájením realizace níže uvedených úkonů. Je potřeba předem dohodnout způsob vyřízení reklamace (oprava věci, sleva z ceny věci, dodání nové bezvadné věci) a sjednat podmínky pro zaslání zboží zpět prodávajícímu. Předem Vám děkujeme za Vaší součinnost.

Úkon 1. Písemné oznámení reklamace

Reklamace se oznamuje písemně, některým z následujících způsobů:

 • e-mailem na adresu info (@) polyweb.cz

 • telefonicky na tel. 733 792 990

 • doporučeným dopisem na adresu: PolyWeb s.r.o. Nemanická 441/8, 3701 0 O, České Budějovice.

PRO PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ DOPORUČUJEME POUŽÍT VZOROVÝ FORMULÁŘnebo oznámení sepsat volnou formou dle Vašeho uvážení.

POSTUP: Formulář si uložíte a vyplněný zašlete na email: info (@) polyweb.cz. Dále doporučujeme vložit vytištěný formulář do zásilky/balíku s reklamovaným zbožím. V takovém případě je potřeba oznámení opatřit podpisem.

DOPORUČENÍ: Doporučujeme vložit vytištěný formulář do zásilky (balíku) s "Reklamovaným zbožím". Podpis zákazníka je vyžadován (jen v případě papírové formy).

Dále doporučujeme: Veškerou dokumentaci ARCHIVUJTE minimálně po dobu platnosti reklamačního období 24 měsíců, např:skenováním, ofocením, archivací e-mailové komunikace s námi či prodávajícím včetně příloh se zaslanou dokumentací, pro případ ztráty Vaší zásilky a další komunikaci s námi v rámci uplatnění Vašich práv.

Příloha: Zároveň s formulářem zašlete formou přílohy kopii dokladu o koupi zboží (fakturu) 

Úkon 2. Odeslání vadného zboží prodávajícímu

ADRESA pro zaslání vráceného nebo reklamovaného zboží:

PolyWeb s.r.o.
Nemanická 441/8,
PSČ: 370 10,
České Budějovice

UPOZORNĚNÍ:

Pokud zašlete prodávajícímu vrácené zboží zpět, nebo zboží určené k reklamaci (opravě vady), na jinou adresu než která je určená pro vrácení zboží, tak může dojít k nevyzvednutí balíčku.

Zboží musí být před zasláním nazpět (předáním přepravci) ošetřené proti poškození. Doporučujeme zabalit do obalu s bublinkovou vystýlkou, volný prostor vyplnit kupříkladu zmačkaným papírem.

Reklamaci lze uplatnit pouze v době do 24 měsíců od převzetí zboží. Objeví-li se na zboží vada, je třeba reklamaci uplatnit neprodleně. Další používání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

Reklamované zboží musí být zasláno nazpět kompletní, čisté, suché a hygienicky nezávadné.

Při reklamaci musí spotřebitel/kupující prokázat prodávajícímu nákup zboží, kopií dokladu o nákupu (prodejkou nebo fakturou).

Pokud se jedná o odstranitelnou vadu, má zákazník právo na bezplatnou, včasnou a řádnou opravu. Tuto vadu odstraníme neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.


Odstoupení od smlouvy

Právo "Odstoupení od smlouvy"

Právo odstoupení od smlouvy máte možnost uplatnit ve třech případech.

 1. Bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů

 2. Pokud dodání nové věci, oprava věci nebo výměna součásti není možná

 3. Pro opakovatelnou vadu či větší počet vad

Případ 1. Bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů

Dle zákona č. 367/2000 Sb. (Zákon, kterým se mění původní zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a ve všech znění pozdějších předpisů) má každý kupující možnost odstoupit od kupní smlouvy, která byla učiněna na dálku a to bez udání důvodu do 14 dnů, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

Provozovatel internetového obchodu (dále jen prodávající) má nyní dle zákona povinnost spotřebiteli (kupujícímu) vrátit finanční částku za zboží.

Poučení:

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

Vrací se pouze částka za zboží!

Nevrací se částka za poštovné, balné, dopravu nebo další služby, atd...

Rozhodující pro uplatnění záruky k vrácení peněz zákazníkovi je datum odeslání zboží ze strany kupujícího.

Způsob vrácení peněz je vykomunikován s kupujícím dle vzájemné dohody.

Vrácení dané částky je možné např. převodem na bankovní účet, poštovní poukázkou či platbou na účet PayPal.

Z nutnosti účetní evidence vrácení zboží a vyplacení dané částky je podmíněno potvrzením dobropisu, který je zaslán na kontaktní adresu kupujícího ze strany (prodávajícího).

V zájmu kupujícího: je dokument (potvrzený dobropis) co nejrychleji podepsat a odeslat zpět prodávajícímu. Nejlépe rovnou s vráceným zbožím.

Případ 2. Pokud dodání nové věci, oprava věci nebo výměna součásti není možná

Nový občanský zákoník opouští při reklamaci dělení vad na odstranitelné nebo neodstranitelné, ale rozlišuje, zda je vadné plnění nepodstatným nebo podstatným porušením smlouvy.

Pokud prodávající neodstraní vadu včas, odmítne ji opravit nebo nemůže dodat novou věc bez vad (nelze ji již sehnat), může kupující požadovat slevu nebo má možnost odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz.

Poznámka: V tomto případě se jedná volbu způsobu řešení reklamace.

Případ 3. Pro opakovatelnou vadu či větší počet vad

Odstoupení od kupní smlouvy pro opakovanou vadu či větší počet vad
(§ 2169 odst. 2 Zák. č. 89/2012 Sb. Obč. zák.)

Odstoupení od kupní smlouvy“ je určen pro ty případy, když chcete jako občan spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy, kterou jste jako kupující uzavřeli s jinou osobou (fyzickou nebo právnickou), když jste již zboží pro stejnou vadu opakovaně (alespoň třikrát) u prodejce v záruční době reklamovali.

Poučení:

REKLAMACE – opakovaná vada či větší počet vad

Prodávající samozřejmě odpovídá za to, že Vám předá věc, která nemá vady. Pokud tomu tak není, můžete se rozhodnout, zda budete chtít výrobek opravit nebo vyměnit za nový. Pozor, výměnu za nový kus lze požadovat pouze v případě, že to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené a pokud se týká vada pouze některé součásti, můžete požadovat pouze výměnu této součásti nikoliv celého výrobku. Není-li výše uvedený postup možný, máte právo od smlouvy odstoupit. Alternativně ke všem možnostem můžete žádat také přiměřenou slevu s ceny věci. Pokud reklamujete do 6 měsíců od zakoupení zboží, zákon předpokládá, že vada existovala již v době převzetí, přičemž prodávající může prokázat opak.

Táž práva přísluší spotřebiteli také v případě, jde-li sice o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže reklamovanou věc řádně užívat. Z ustálené judikatury vyplývá, že se jedná o případy třetí oprávněné reklamace stejné vady nebo čtvrté vady různé. Stejně se posuzují tři vady projevené současně.

Nový občanský zákoník již v případě koupě zboží nerozděluje případné vady na opravitelné a neopravitelné, ale je podstatné, zda vada znamená podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy. Podstatným porušením smlouvy je takové porušení, že kdyby o něm zákazník věděl předem, smlouvu by neuzavřel, jiná porušení smlouvy jsou nepodstatná. Při podstatném porušení smlouvy si můžete vybrat mezi opravou, výměnou za nové bezvadné zboží, slevou, či dokonce odstoupit od smlouvy.

Svou volbu způsobu řešení reklamace sdělte prodávajícímu co nejdříve, v ideálním případě již při uplatnění reklamace. Pokud tak neučiníte včas, bude se porušení smlouvy považovat za nepodstatné a můžete ztratit nárok na odstoupení od smlouvy nebo výměnu!

Reklamovat lze i zlevněné zboží, je-li však sleva poskytnuta na určitou vadu, pak tuto vadu nelze reklamovat. Reklamovat samozřejmě nejde vady způsobené běžným opotřebením.

Reklamace včetně případné opravy musí být vyřízena bez zbytečného odkladu maximálně do 30 dnů, jinak má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy. S prodávajícím se spotřebitel může domluvit i na lhůtě delší.


Jak oznámit odstoupení od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů

Tyto podmínky se vztahují pouze na případy, kdy je kupujícím spotřebitel (dle § 419 občanského zákoníku).

Odstoupení od smlouvy je poměrně jednoduchá záležitost, která se skládá v podstatě ze 2 úkonů.

 1. Písemným oznámením o odstoupení od smlouvy + dokumentace

 2. Odesláním vráceného zboží na zpět prodávajícímu.

Pro uznání 14 denní garance na vrácení zboží musí spotřebitel splnit následující podmínky:

 • Zboží musí být vráceno v neporušeném, originálním obalu, čisté, suché a hygienicky nezávadné. Nadále použitelné a schopné dalšího prodeje. V praxi to znamená, že nelze zboží vrátit u zboží jako jsou knihy, CD, DVD, audio a videokazety a zboží u něhož zákazník porušil prohlídkou tohoto zboží tzv. „pečeť kvality“ a je tedy na první pohled zřejmé, že se zbožím v původním obalu již bylo manipulováno (zejména z důvodu hygieny). Zboží s takto porušeným obalem není již možné vzhledem k povaze zboží dále nabízet a tudíž ho vrátit (např.vibrátory, nafukovací panny, spodní prádlo).

 • Zboží musí být před zasláním nazpět (předáním přepravci) ošetřené proti poškození! Doporučujeme zabalit do obalu s bublinkovou vystýlkou, volný prostor vyplnit kupříkladu zmačkaným papírem, bublinkovou fólií.

 • Zboží musí být doručené včetně všech příslušných listin a dodacích listů.

Konkrétně se jedná o následující listiny:

 • Záruční list výrobce, příručky, návody, štítky a další. Různé reklamní materiály již není nutné vracet.

 • Podepsaný dobropis, který Vám byl nebo bude v průběhu řízení zaslán. viz.Reklamace (poučení)

 • Kopie dokladu o koupi zboží (faktura)

Od smlouvy o koupi zboží nemůže spotřebitel odstoupit v následujících případech daných zákonem:

 • z dodávky zboží, které bylo individuálně upraveno podle žádosti spotřebitele.

 • na zboží, které podléhá opotřebení nebo zastarání .

 • na objednávku periodik různého druhu. Novin, časopisů, atd.

 • na objednávku audio nebo video nahrávek nebo různých počítačových programů. Toto platí v případě, že poruší kupující originální obal zboží či služby spočívajících ve hře nebo loterii.

Úkon 1. Písemné oznámení o (Odstoupení od smlouvy)

Oznamuje se, některým z následujících způsobů:

 • e-mailem na adresu info (@) polyweb.cz

 • telefonicky na tel. 733 792 990

 • doporučeným dopisem na adresu: PolyWeb s.r.o. Nemanická 441/8, 3701 0 O, České Budějovice.

PRO PÍSEMNÉ OZNÁMENÍ DOPORUČUJEME POUŽÍT VZOROVÝ FORMULÁŘ (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

POSTUP: Kliknutím na ikonku nebo (modrý/podtržený odkaz) si příslušný formulář nejdříve stáhněte a uložte ve Vašem zařízení. Následně formulář vyplňte a vyplněný co nejdříve zašlete na e-mail prodávajícího: info (@) polyweb.cz.

DOPORUČENÍ: Doporučujeme vložit vytištěný formulář do zásilky (balíku) s "Vráceným zbožím". Podpis zákazníka je vyžadován (jen v případě papírové formy).

Dále doporučujeme: Veškerou dokumentaci ARCHIVUJTE minimálně po dobu platnosti reklamačního období 24 měsíců, např:skenováním, ofocením, archivací e-mailové komunikace s námi či prodávajícím včetně příloh se zaslanou dokumentací, pro případ ztráty Vaší zásilky a další komunikaci s námi v rámci uplatnění Vašich práv.

Příloha: Zároveň s formulářem zašlete formou přílohy kopii dokladu o koupi zboží (fakturu). 

Úkon 2. Odeslání vráceného zboží prodávajícímu

ADRESA určená pro zaslání vráceného zboží:

PolyWeb s.r.o.
Nemanická 441/8,
PSČ: 370 10,
České Budějovice

UPOZORNĚNÍ:

Dobírka nebude přijata. Zásilku doporučujeme pojistit.

 • Pokud zašlete prodávajícímu vrácené zboží zpět na jinou adresu, než která je určená pro vrácení zboží, tak může dojít k nevyzvednutí Vaší zásilky (balíku).

 • Zboží musí být před zasláním nazpět (předáním přepravci) ošetřené proti poškození. Doporučujeme zabalit do obalu s bublinkovou vystýlkou, volný prostor vyplnit kupříkladu zmačkaným papírem, bublinkovou fólií.

 • Vrácené zboží, musí být prodávajícímu doručeno do vypršení 14 denní lhůty. Nebo jinak prokázat, že již bylo zasláno.

 • Vrácené zboží musí být zasláno nazpět kompletní, čisté, suché a hygienicky nezávadné.

 • Při odstoupení od smlouvy musí spotřebitel/kupující prokázat prodávajícímu nákup zboží, kopií dokladu o nákupu (fakturou).

Výše uvedený reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. října 2017